Dzia?alno??

Statystyki

Odsłon : 22626
Bud?et obywatelski 2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 14 kwietnia 2016 09:58

Fundacja Spe Salvi zaprasza na seri? spotka? informacyjnych zwi?zanych z Bud?etem Obywatelskim 2017.

 

 
Kim jest streetworker? PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 18 lutego 2016 12:18

Ka?dy streetworker sp?dza absurdalnie du?o swojego wolnego czasu na t?umaczeniu znajomym czy rodzinie czym my si? w?asciwie zajmuje. Postanowili?my wyj?? naprzeciw waszym pytaniom z akcj? informacyjn? "Kim jest streetworker". Zapraszamy do obejrzenia spotu przygotowanego przez http://secondgate.pl/ w bezp?atnym akcie spo?ecznym.

 

https://youtu.be/Xwu09cpKRRs

Je?eli chcesz dowiedzie? si? wiecej o naszej pracy zapraszamy na stron?:
http://www.kimjeststreetworker.pl/

Szukaj nas te? na facebook'u:
http://www.facebook.com/StreetworkerzyBialystokZa realizacj? spotu oraz projekt i wykonanie strony kimjeststreetworker.pl dzi?kuj?my ?ukaszowi Krysiewiczowi.

Je?eli podoba ci efekt jego pracy znajdziesz go pod adresem: http://secondgate.pl/

Poprawiony: czwartek, 18 lutego 2016 12:26
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 17 grudnia 2015 11:28

Fundacja „Spe Salvi” 15.12.2015 roku zorganizowa?a uroczyst? kolacj? wigilijn? dla osób bezdomnych wspó?pracuj?cych ze streetworkerami. Osoby bezdomne otrzyma?y zaproszenia na wigili? oraz drobne upominki ?wi?teczne. Podnios?a atmosfera by?a zapewniona dzi?ki kol?dnikom z Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego. Bezdomni mogli poczu? namiastk? ?wi?t, podzieli? si? op?atkiem oraz zje?? pyszne potrawy wigilijne dzi?ki dobroczynno?ci Zespó? Szkó? Technicznych im. gen. W?adys?awa Andersa, Zespo?owi Szkó? Gastronomicznych w Bia?ymstoku oraz Restauracja Kaunas. Dzi?kujemy za wszelk? pomoc w przygotowaniu wigilii naszym darczy?com oraz wolontariuszom.

 

 
Nagroda z Ministerstwa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 09 grudnia 2015 00:00

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Spo?ecznej El?bieta Rafalska dnia 23 listopada wr?czy?a nagrody i wyró?nienia, przyznawane za wybitne, nowatorskie rozwi?zania w pomocy spo?ecznej. Nagrody przyznawane s? ka?dego roku, z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, obchodzonego 21 listopada.
Nagrod? zespo?ow? otrzymali równie? Streetworkerzy Fundacji „Spe Salvi” za nowatorskie metody pracy z osobami bezdomnymi, zaanga?owanie w rozwi?zywanie najtrudniejszych problemów tej grupy oraz dzia?ania prewencyjne w zakresie bezdomno?ci.
W roku 2015 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Spo?ecznej przyzna?, z 139 z?o?onych wniosków 13 nagród pieni??nych, w tym 7 nagród indywidualnych i 6 nagród zespo?owych oraz 16 wyró?nie? w formie listów gratulacyjnych, w tym 5 listów gratulacyjnych indywidualnych i 11 listów gratulacyjnych zespo?owych. Streetworkerzy jako jedyni z województwa podlaskiego otrzymali nagrod?.

Dzi?kujemy za docenienie naszej ci??kiej pracy i zach?camy wszystkich do wolontariatu i przekazania nam 1% podatku oraz informacji o miejscach przebywania osób bezdomnych.
Pami?taj, ?e twoja inicjatywa mo?e uratowa? komu? ?ycie.

 

 

 

Poprawiony: czwartek, 17 grudnia 2015 11:12
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 10 grudnia 2015 12:10

 

W ramach projektu "Asystent Osoby Bezdomnej" finansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo?ecznej w okresie od sierpnia do grudnia 2015 roku osoby bezdomne, które przyst?pi?y do projektu, uczestniczy?y w warsztatach rozwoju umiej?tno?ci spo?ecznych. Tematyka warsztatów by?a urozmaicona. Zaj?cia integracyjne zwi?zane by?y z komunikacj? i poczuciem w?asnej warto?ci. Osoby bezdomne mia?y mo?liwo?? ?wiczy? scenki sytuacyjne, dotycz?ce poszukiwania pracy, rozmów kwalifikacyjnych oraz sytuacji dla nich trudnych. Odbywa?y si? równie? warsztaty komputerowe, na których uczestnicy uczyli si? jak pisa? CV, ró?ne dokumenty urz?dowe oraz ?wi?teczne zaj?cia integracyjne.Poni?ej ma?a fotorelacja z obowi?zkowym selfie.

 

 

Poprawiony: czwartek, 10 grudnia 2015 12:45
 
1% podatku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 05 marca 2014 13:46

Wspomó? Fundacj? Spe Salvi 1% podatku

 

KRS: 0000305214

Dzi?kujemy!!!!

Poprawiony: środa, 05 marca 2014 13:49
 
Dzie? rodzicielstwa zast?pczego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 11 czerwca 2015 11:11

Serdecznie zapraszamy na obchody Dnia Rodzicielstwa Zast?pczego

W niedziel? 14 czerwca na Rynku Ko?ciuszki odb?dzie si? happening na rzecz Rodzicielstwa Zast?pczego.

Atrakcje dla doros?ych i dzieci. W trakcie imprezy b?dzie okazja do bezp?atnej podró?y po Bia?ymstoku londy?skim autobusem.

Pocz?tek imprezy  godz. 14.30.

Przedsi?wzi?cie organizowane jest w partnerstwie z Miejskim O?rodkiem Pomocy Rodzinie w Bia?ymstoku, wspó?finansowane przez Fundacj? Ernst & Young.

Wszystkich serdecznie zapraszamy!

 

Poprawiony: czwartek, 11 czerwca 2015 11:22
 
Lacrimosa - sprawozdanie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 27 kwietnia 2015 08:32

Dnia 12 kwietnia 2015r. w ko?ciele pw. ?w. Rocha odby? si? koncert "Lacrimosa" dedykowany Pami?ci Ofiar Katastrofy Smole?skiej, na którym wyst?pili: Jadwiga Rappe- alt, Urszula Bard?owska-sopran, Józef Kotowicz-organista, Micha? Snarski-narrator.
Serdecznie dzi?kujemy wykonawcom za dostarczenie niezwyk?ych prze?y? artystycznych i duchowych.  Wyrazy wdzi?czno?ci kierujemy pod adresem obecnych na tym koncercie w?adz samorz?dowych, przedstawicieli duchowie?stwa, rodzin Ofiar Katastrofy Smole?skiej. Publiczno?ci dzi?kujemy za przybycie i ?yczliwe przyj?cie.


 
Lacrimosa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 31 marca 2015 10:34

Fundacja Spe Salvi serdecznie zaprasza na "Lacrimosa" Koncert Pami?ci Ofiar Katastrofy Smole?skiej, który odb?dzie si? 12 kwietnia, w niedziel? o godz. 19.00, w ko?ciele pw. ?w. Rocha.

Wyst?pi ?wiatowej s?awy ?piewaczka Jadwiga Rappe - alt; m?oda bia?ostoczanka, sopranistka Urszula Bard?owska oraz znakomity organista Józef Kotowicz.

Koncert wspó?finansowany jest ze ?rodków bud?etu Miasta Bia?egostoku

 
Koncert 2TM2,3 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 31 marca 2015 10:31

Fundacja Spe Salvi oraz Duszpasterstwo Akademickie Bia?ystok zapraszaj? na akustyczny Koncert zespo?u 2Tm2,3, który odb?dzie si? 16 kwietnia 2015 roku o godz. 20.00 w hali Zespo?u Szkó? Katolickich przy ul. Ko?cielnej 3.

Bilety w cenie 25 z?. do nabycia w Ksi?garni ?w. Jerzego w Bia?ymstoku, przy ul. Ko?cielnej 1.

 
Konferencja podsumowuj?ca projekt PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 12 września 2014 10:14

Szanowni Pa?stwo,

Fundacja SPE SALVI zaprasza na Podsumowuj?c? XVI Konferencj? Doradcz? "Otwórz si? na wolontariat" organizowan? w ramach projektu "Zobacz i otwórz si? na wolontariat". Konferencja odb?dzie si? w Supra?lu w dniach 25 i 26 wrze?nia. Do udzia?u zapraszamy przedstawicieli instytucji publicznych, pozarz?dowych i wolontariuszy zaanga?owanych w pomoc osobom wykluczonym i zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym.

Zapraszamy do zapoznania si? z programem i do udzia?u w tym wydarzeniu.


>>> Ramowy program konferencji <<<

>>> Formularz zg?oszeniowy <<<

 

Poprawiony: piątek, 12 września 2014 10:45
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 05 sierpnia 2014 06:21

Szanowi Pa?stwo!

Przekazujemy na Pa?stwa r?ce 6 numer Biuletynu "Otwórz si? na wolontariat" wydawanego w ramach projektu "Zobacz i otwórz si? na wolontariat" wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

>>>>>Biuletyn do pobrania<<<<<

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piÄ…tek, 16 maja 2014 10:32

Szanowi Pa?stwo!

Przekazujemy na Pa?stwa r?ce 6 numer Biuletynu "Otwórz si? na wolontariat" wydawanego w ramach projektu "Zobacz i otwórz si? na wolontariat" wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

>>>>>Biuletyn do pobrania<<<<<

 
Fundacja Spe Salvi poszukuje trenera PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 08 maja 2014 11:10

Dotyczy Projektu nr: WND-POKL.07.02.01-20-413/13 pt. „M?ody cz?owieku - zmie? swoje cele i zrób karier?”, wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, realizowanego na podstawie umowy nr UDA-POKL.07.02.01-20-413/13-00 z dnia 12.02.2014 r.

Bia?ystok, 08.05.2014 r.

OG?OSZENIE O POSZUKIWANIU TRENERA DO PROWADZENIA WARZTATÓW KREOWANIA W?ASNEGO WIZERUNKU

w ramach Projektu „M?ody cz?owieku – zmie? swoje cele i zrób karier?”.

Fundacja „SPE SALVI” poszukuje trenera ch?tnego do przeprowadzenia warsztatów kreowania w?asnego wizerunku, prowadz?cego do pozytywnej zmiany w postrzeganiu siebie w otaczaj?cym ?rodowisku pracy i w?ród innych grup spo?ecznych, w ramach realizacji Projektu „M?ody cz?owieku – zmie? swoje cele i zrób karier?” realizowanego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, Dzia?anie 7.2 Przeciwdzia?anie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spo?ecznej, Poddzia?enie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i spo?eczna osób zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym.

Celem og?oszenia jest nawi?zanie wspó?pracy ze specjalist? – trenerem, który w sposób profesjonalny przeprowadzi warsztaty kreowania w?asnego wizerunku, prowadz?cego do pozytywnej zmiany w postrzeganiu siebie w otaczaj?cym ?rodowisku pracy i w?ród innych grup spo?ecznych, w wymiarze 8h (1 dzie?) dla 5 grup szkoleniowych, po 10 osób ka?da, organizowanych w ramach Projektu „M?ody cz?owieku – zmie? swoje cele i zrób karier?” wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. Grup? docelow? projektu stanowi? osoby niezatrudnione, zagro?one wykluczeniem spo?ecznym z co najmniej jednego powodu wymienionego w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo?ecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z pó?n. zm.),

I. MINIMALNE WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW DO WSPÓ?PRACY:

•    wykszta?cenie wy?sze adekwatne do tematyki warsztatów,
•    do?wiadczenie w prowadzeniu warsztatów i szkole? o podobnej tematyce,
•    obywatelstwo pa?stwa cz?onkowskiego UE,
•    zdolno?ci interpersonalne, sumienno??, rzetelno??, dobra organizacja czasu pracy, kreatywno??.

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

  • ?yciorys zawodowy (CV),
  • list motywacyjny wraz z informacj? na temat wysoko?ci oczekiwanego wynagrodzenia brutto za godzin? szkolenia,
  • kserokopie dokumentów potwierdzaj?cych wykszta?cenie,
  • kserokopie ?wiadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzaj?cych wymagane do?wiadczenie,
  • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiej?tno?ciach.

III. TERMIN DO KTÓREGO NALE?Y SK?ADA? DOKUMENTY

Wymagane dokumenty nale?y sk?ada? osobi?cie do Biura Projektu (ul. Warszawska 50, 15-077 Bia?ystok, faxem (85 874 21 82) lub na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamujÄ…cymi. W przeglÄ…darce musi być wĹ‚Ä…czona obsĹ‚uga JavaScript, ĹĽeby go zobaczyć.

do dnia 23.05.2014r. do godziny 14.00.

Wszelkie zapytania nale?y kierowa? pisemnie na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamujÄ…cymi. W przeglÄ…darce musi być wĹ‚Ä…czona obsĹ‚uga JavaScript, ĹĽeby go zobaczyć. , telefonicznie (85 732 01 34) lub osobi?cie do Biura Projektu.

>>> Tre?? og?oszenie do pobrania w pdf <<<

 

Poprawiony: czwartek, 08 maja 2014 11:17
 
Plakat projektu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 10 lutego 2014 10:22

Poprawiony: poniedziałek, 10 lutego 2014 10:27
 
Zaproszenie do udzia?u w projekcie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piÄ…tek, 24 stycznia 2014 13:38

Fundacja „Spe Salvi” zaprasza do udzia?u w Projekcie „M?ody cz?owieku – zmie? swoje cele i zrób karier?”

W ramach projektu:
• Zapewniamy indywidualne wsparcie ka?demu uczestnikowi poprzez opiek? Asystentów kariery i indywidualne doradztwo zawodowe;
• Organizujemy szkolenia zawodowe dopasowane do predyspozycji zawodowych uczestnika oraz warsztaty rozwoju umiej?tno?ci spo?ecznych;
• Dajemy mo?liwo?? udzia?u w sta?ach zawodowych;
• Zapewniamy stypendia uczestnikom Projektu;
• Projekt skierowany jest do osób m?odych,  niezatrudnionych, zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym w wieku 18 -30 lat;

W ramach projektu przewidziano nast?puj?ce kursy zawodowe:

- przedstawiciel handlowy,

- operator obrabiarki CNC,

- pomoc kuchenna,

- sekretarka.

>>>Formularz zg?oszeniowy do pobrania<<<

UDZIA? W PROJEKCIE JEST BEZP?ATNY!!!

Projekt wspó?finansowany jest przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Wi?cej informacji w biurze projektu przy ul. Warszawskiej 50 w Bia?ymstoku, tel. 85 7320134, kom: 666 016 796,

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.spesalvi.archibial.pl


Poprawiony: poniedziałek, 10 lutego 2014 12:42
 
Czwarty numer biuletynu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 22 stycznia 2014 14:05

Szanowi Pa?stwo!

Przekazujemy na Pa?stwa r?ce 4 numer Biuletynu "Otwórz si? na wolontariat" wydawanego w ramach projektu "Zobacz i otwórz si? na wolontariat" wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

>>>>>Biuletyn do pobrania<<<<<

Poprawiony: czwartek, 30 stycznia 2014 10:51
 
Trzeci numer biuletynu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 27 listopada 2013 12:46

Szanowi Pa?stwo!

Przekazujemy na Pa?stwa r?ce 3 numer Biuletynu "Otwórz si? na wolontariat" wydawanego w ramach projektu "Zobacz i otwórz si? na wolontariat" wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

>>>>>Biuletyn do pobrania<<<<<

 
Drugi numer biultetynu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 10 paĹşdziernika 2013 12:55

Szanowi Pa?stwo!

Przekazujemy na Pa?stwa r?ce 2 numer Biuletynu "Otwórz si? na wolontariat" wydawanego w ramach projektu "Zobacz i otwórz si? na wolontariat" wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

>>>>>Biuletyn do pobrania<<<<<

Poprawiony: piÄ…tek, 11 paĹşdziernika 2013 10:09
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 27 września 2013 00:00

Szanowni Pa?stwo, zamieszczamy regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Konferencjach Doradczych w ramach projektu "Zobacz i otwórz si? na wolontariat". Serdecznie zapraszamy pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji spo?ecznej do zapoznania si? z regulaminem i sk?adania formularzy rekrutacyjnych.

>>> Regulamin do pobrania <<<<

 
Zapytanie dotycz?ce kompleksowej organizacji konferencji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 09 września 2013 00:00

Fundacja "Spe Salvi" zwraca si? z uprzejm? pro?b? o odpowied? na zapytanie o wycen? realizacji us?ugi polegaj?cej na wynaj?ciu sali konferencyjnej i zapewnieniu cateringu dla uczestników IV Konferencji Doradczej "Otwórz si? na wolontariat" realizowanej w ramach projektu "Zobacz i otwórz si? na wolontariat" wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. 

IV Konferencja Doradcza b?dzie mia?a miejsce w ?om?y w dniu 26.09.2013 r.

Termin sk?adania ofert - 16.09.2013 do godz, 16:00

 

>>>> Tre?? zapytania i formularz oferty do pobrania <<<<

 
Pierwszy numer Biuletynu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 02 września 2013 12:51

Szanowi Pa?stwo!

 

Przekazujemy na Pa?stwa r?ce 1 numer Biuletynu "Otwórz si? na wolontariat" wydawanego w ramach projektu "Zobacz i otwórz si? na wolontariat" wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

>>>>> Biuletyn do pobrania <<<<<<

Poprawiony: poniedziałek, 02 września 2013 12:56
 
Redaktor poszukiwany! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 20 czerwca 2013 12:50

W zwi?zku z realizacj? Projektu "Zobacz i otwórz si? na wolontariat"  realizowanego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, Poddzia?enie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i spo?eczna osób zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym Fundacja SPE SALVI poszukuje Redaktora ch?tnego do wspó?pracy przy realizacji publikacji promuj?cych wolontariat, wydawanych w ramach Projektu. Zapraszamy do sk?adania ofert.


>>>>  Kliknij tu aby otworzy? pe?ny tekst og?oszenia do pobrania <<<<

 
Podlaskie Centrum Wspierania Wolontariatu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 01 kwietnia 2013 00:00

W dniu dzisiejszym, tj. 1 kwietnia 2013 roku dzia?alno?? rozpocz??o Podlaskie Centrum Wspierania Wolontariatu (PCWW). Centrum powo?ane zosta?o w ramach realizacji projektu „Zobacz i otwórz si? na wolontariat” wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. PCWW funkcjonowa? b?dzie do ko?ca wrze?nia 2014 roku, w okresie dzia?alno?ci zespó? projektowy, w tym Specjalista ds. wolontariatu, zapraszaj? do kontaktu wszystkie instytucje pomocy i integracji spo?ecznej w województwie podlaskim, ich pracowników i wolontariuszy zainteresowanych wsparciem w zakresie informacji, procedur, prawa, do?wiadcze? itp. dotycz?cych anga?owania wolontariuszy.

 

 
Og?oszenie o naborze na stanowisko Specjalisty ds. Wolontariatu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 11 marca 2013 13:09

W ramach  realizacji projektu nr: WND-POKL.07.02.01-20-290/12 pt. „Zobacz i otwórz si? na wolontariat”, wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, Prezes Fundacji „SPE SALVI” wraz z zespo?em zarz?dzaj?cym zapraszaj? do sk?adania ofert na pe?nienie funkcji Specjalisty ds. wolontariatu.

>>>>  Kliknij tu aby otworzy? pe?ny tekst og?oszenia do pobrania <<<<

>>>> Kliknij tu aby otworzy? regulamin rekrutacji do pobrania <<<<

Poprawiony: wtorek, 12 marca 2013 08:55
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 01 września 2012 00:00

Fundacja „Spe Salvi” realizuje od 01.09.2012r. projekt „Zobacz i otwórz si? na wolontariat”. Projekt jest wspó?finansowany ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego i potrwa do 30.09.2014r.. W ramach projektu:

1. W okresie IX 2012-V 2013 zrealizowany zostanie cykl filmów dokumentalnych „Zrób co? dla siebie - pomó? innym” - zadanie zlecone, z?o?onego z 8 filmów dokumentalnych (po 25 minut), pokazuj?cych 8 ró?nych bohaterów- wolontariuszy. Ka?dy film b?dzie oddzieln?, autentyczn? opowie?ci? o cz?. i instytucji, którzy prze?ywaj? inn? przygod? z wolontariatem. Ka?dy film uka?e inny kontekst spo?., inne uwarunkowania wolontariusza, inny charakter instytucji dla której pracuje wolontariusz. W IX2012 odb?d? si? 3 spotkania gr. roboczej z?o?onej z przedst. Wnioskodawcy i Partnerów proj., która ustali obszary wykluczenia spo?., wolontariatu i instyt. które b?d? tematyk? odcinków. W okresie X 2012-V 2013 zostanie nakr?conych 8 odc. cyklu. Aby najlepiej dotrze? do adresatów proj. i zainteresowa? ich ide? wolontariatu-filmy musz? by? zrealizowane w nowoczesny i dynamiczny sposób. Wolontariuszy filmowa? b?dzie m?oda, 3os. ekipa. Ca?y cykl zrealizowany zostanie metod? „film w filmie” -odbiorcy proj. zobacz? jak wygl?da praca i ?ycie wolontariusza, ale te? realizacj? filmu o nim „od kuchni”. Ka?dy film b?dzie realizowany w autentycznych miejscach-na wsi, w mie?cie, domach prywatnych, szpitalach, szko?ach, w ?wi?tyniach, na ulicach-wsz?dzie tam, gdzie toczy si? ?ycie wolontariuszy. Ich do?wiadczenia poka?? nowoczesne podej?cie do wolontariatu-czyli ?e jest to bezcenna pomoc i wsparcie dla instytucji pomocowych i integracji spo?., ich pracowników oraz osób którym pomagaj? ale równie? nieocenione do?wiadczenie dla wolontariuszy. Atrakcyjna forma realizacji filmów- szeroki wachlarz w?tków, du?a liczba ró?norodnych bohaterów, twórcze podej?cie oraz specjalne efekty monta?owe i dynamiczna muzyka sprawi?, ?e b?dzie on bardzo ciekawy i spe?ni swoj? rol? jak? jest ukazanie gr.doc. proj. prawdziwego, ludzkiego oblicza wolontariatu, u?wiadomienie wielorakich korzy?ci z niego p?yn?cych oraz, ?e jest to w zasi?gu ka?dej instytucji. Pokazanie prawdziwych do?wiadcze? jest znacznie bardziej efektywne ni? t?umaczenie czy przekonywanie, na zasadzie zobacz na w?asne oczy i przekonaj si? jakie to wa?ne.

2. Od VI2013 do IX2014 planowana jest organizacja 15 (1dniowych) konferencji promuj?cych ide? wolontariatu na rzecz osób wykluczonych lub zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym oraz wspieraj?cych w zakresie wiedzy, inf. procedur zwi?zanych z zaanga?owaniem wolontariuszy. Miejsce: Bia?ystok (8 konf.), Supra?l, Augustów, Siemiatycze, ?om?a (po 2 konf.). W ka?dej konf. udzia? we?mie 50 os.: 30 pracowników publicznych instytucji pomocowych (OPS i inne) z terenu woj. podlaskiego.

3. Przez 16m-cy, w których odbywa? si? b?d? konferencje wydawany b?dzie 2 miesi?cznik –kolorowy 12str. biuletyn formatu A5, w którym prezentowane b?d? tre?ci nt promocji wolontariatu w zakresie osób wykluczonych i zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym Poruszane zagadnienia b?d? dot. m.in.: do?wiadczenia z realizacji filmów, prezentacji dobrych praktyk, podsumowania dyskusji z konferencji, aspektów prawnych wolontariatu, procedur, korzy?ci, warto?ci i barier.

4. Od IV.2013 do ko?ca realizacji projektu (3dni w tyg.)Dzia?a?o b?dzie Podlaskie Centrum Wspierania Wolontariatu (PCWW). Dzia?alno?? PCWW polega?a b?dzie na udzielaniu wsparcia grupie docelowej instytucji w zakresie informacji, procedur, prawa, do?wiadcze? itp. dotycz?cych anga?owania wolontariuszy. W PCWW zatrudniony zostanie specjalista ds. wolontariatu. Rol? PCWW b?dzie równie? nawi?zywanie i utrzymywanie kontaktów z inst. pomocowymi, przekonywanie ich do idei wolontariatu, pomoc w zakresie pe?nego procesu anga?owania wolontariuszy (pocz?wszy od dzia?a? promocyjnych poprzez procedury prawne, sko?czywszy na wyszukiwaniu wolontariuszy).

 
Zapytanie ofertowe PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 19 września 2012 13:11

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotycz?ce us?ugi zrealizowania cyklu filmów dokumentalnych – 8 odcinków w ramach projektu „Zobacz i otwórz si? na wolontariat”.

 

Zapraszamy Pa?stwa do sk?adania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotycz?ce zrealizowania cyklu filmów dokumentalnych - 8 odcinków w ramach projektu "Zobacz i otwórz si? na wolontariat" wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, realizowanego przez Fundacj? "SPE SALVI". Tre?? zapytania ofertowego wraz z za??cznikami do pobrania poni?ej. Termin sk?adania ofert do 04.10.2012 r. do godz. 16.00.

Pobierz pe?n? tre?? zapytania

Pobierz pe?n? dokumentacj? ofertow?

 

Poprawiony: środa, 19 września 2012 13:24
 
Fundacja w telewizji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 05 stycznia 2011 00:00

Dnia 19 grudnia 2010r. Prezes Fundacji "Spe Salvi" Ks. Andrzej Proniewski oraz Katarzyna Kakowska wzi?li udzia? w programie "Pod Twoj? Obron?", emitowanym przez bia?ostocki o?rodek regionalny TVP. W programie zaprezentowana zosta?a dzia?alno?? Fundacji w szczególno?ci na polu streetworkingu oraz prowadzenie Poradni Psychologiczno - Prawnej.

Link do nagrania z programu

Poprawiony: środa, 09 lutego 2011 12:24