Dzia?alno??

Statystyki

Odsłon : 23477
Bezdomnizm - wystawa fotografii i koncert PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 26 września 2016 08:34

Bezdomnizm – koncert Michała „Ciry” Ciruka i zespołu FBS oraz wystawa fotografii i obrazów Sandry Sikorskiej 18 sierpnia roku bieżącego. Przewrotny tytuł wydarzenia jest oparty na tzw. no ism no schism – pochodzącym z ruchu rastafari. Osobom bezdomnym społeczeństwo stworzyło miejsce bytowania zupełnie odrębne od „normalnych ludzi”, co jest charakterystyczne dla tworzenia się podziałów takich jak rasizm, katolicyzm, chrześcijanizm, nazizm. Wszystkie końcówki –izm są pretekstem to nadania konkretnej grupie społecznej pewnej hermetycznej przestrzeni, w której powinna egzystować, tym samym nie powinna mieszać się z innymi społecznościami. Wybór tytułu wydarzenia to próba zwrócenie uwagi na fakt, że bezdomni i reszta społeczeństwa, to grupy silnie podzielone, co jest powodem zachowań pejoratywnych i agresywnych. Bezdomność może mieć wiele wymiarów, oprócz tej najbardziej widocznej, dotyczącej fizycznego braku domu, jawi się niejednokrotnie w postaci metafizycznej, emocjonalnej, duchowej i poglądowej. Bezdomność jest zawsze trudna i nasycona cierpieniem. Wydarzenie Bezdomnizm, stworzy przestrzeń do rozważań nad tymże tematem.

Poprawiony: poniedziałek, 26 września 2016 08:49
 
Bud?et obywatelski 2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 14 kwietnia 2016 09:58

Fundacja Spe Salvi zaprasza na seri? spotka? informacyjnych zwi?zanych z Bud?etem Obywatelskim 2017.

 
Kim jest streetworker? PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 18 lutego 2016 12:18

Ka?dy streetworker sp?dza absurdalnie du?o swojego wolnego czasu na t?umaczeniu znajomym czy rodzinie czym my si? w?asciwie zajmuje. Postanowili?my wyj?? naprzeciw waszym pytaniom z akcj? informacyjn? "Kim jest streetworker". Zapraszamy do obejrzenia spotu przygotowanego przez http://secondgate.pl/ w bezp?atnym akcie spo?ecznym.

https://youtu.be/Xwu09cpKRRs

Je?eli chcesz dowiedzie? si? wiecej o naszej pracy zapraszamy na stron?:
http://www.kimjeststreetworker.pl/

Szukaj nas te? na facebook'u:
http://www.facebook.com/StreetworkerzyBialystokZa realizacj? spotu oraz projekt i wykonanie strony kimjeststreetworker.pl dzi?kuj?my ?ukaszowi Krysiewiczowi.

Je?eli podoba ci efekt jego pracy znajdziesz go pod adresem: http://secondgate.pl/

Poprawiony: czwartek, 18 lutego 2016 12:26
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 17 grudnia 2015 11:28

Fundacja Spe Salvi 15.12.2015 roku zorganizowa?a uroczyst? kolacj? wigilijn? dla osb bezdomnych wsp?pracuj?cych ze streetworkerami. Osoby bezdomne otrzyma?y zaproszenia na wigili? oraz drobne upominki ?wi?teczne. Podnios?a atmosfera by?a zapewniona dzi?ki kol?dnikom z Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego. Bezdomni mogli poczu? namiastk? ?wi?t, podzieli? si? op?atkiem oraz zje?? pyszne potrawy wigilijne dzi?ki dobroczynno?ci Zesp? Szk? Technicznych im. gen. W?adys?awa Andersa, Zespo?owi Szk? Gastronomicznych w Bia?ymstoku oraz Restauracja Kaunas. Dzi?kujemy za wszelk? pomoc w przygotowaniu wigilii naszym darczy?com oraz wolontariuszom.

 
Nagroda z Ministerstwa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 09 grudnia 2015 00:00

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Spo?ecznej El?bieta Rafalska dnia 23 listopada wr?czy?a nagrody i wyr?nienia, przyznawane za wybitne, nowatorskie rozwi?zania w pomocy spo?ecznej. Nagrody przyznawane s? ka?dego roku, z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, obchodzonego 21 listopada.
Nagrod? zespo?ow? otrzymali rwnie? Streetworkerzy Fundacji Spe Salvi za nowatorskie metody pracy z osobami bezdomnymi, zaanga?owanie w rozwi?zywanie najtrudniejszych problemw tej grupy oraz dzia?ania prewencyjne w zakresie bezdomno?ci.
W roku 2015 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Spo?ecznej przyzna?, z 139 z?o?onych wnioskw 13 nagrd pieni??nych, w tym 7 nagrd indywidualnych i 6 nagrd zespo?owych oraz 16 wyr?nie? w formie listw gratulacyjnych, w tym 5 listw gratulacyjnych indywidualnych i 11 listw gratulacyjnych zespo?owych. Streetworkerzy jako jedyni z wojewdztwa podlaskiego otrzymali nagrod?.

Dzi?kujemy za docenienie naszej ci??kiej pracy i zach?camy wszystkich do wolontariatu i przekazania nam 1% podatku oraz informacji o miejscach przebywania osb bezdomnych.
Pami?taj, ?e twoja inicjatywa mo?e uratowa? komu? ?ycie.

Poprawiony: czwartek, 17 grudnia 2015 11:12
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 10 grudnia 2015 12:10

W ramach projektu "Asystent Osoby Bezdomnej" finansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo?ecznej w okresie od sierpnia do grudnia 2015 roku osoby bezdomne, ktre przyst?pi?y do projektu, uczestniczy?y w warsztatach rozwoju umiej?tno?ci spo?ecznych. Tematyka warsztatw by?a urozmaicona. Zaj?cia integracyjne zwi?zane by?y z komunikacj? i poczuciem w?asnej warto?ci. Osoby bezdomne mia?y mo?liwo?? ?wiczy? scenki sytuacyjne, dotycz?ce poszukiwania pracy, rozmw kwalifikacyjnych oraz sytuacji dla nich trudnych. Odbywa?y si? rwnie? warsztaty komputerowe, na ktrych uczestnicy uczyli si? jak pisa? CV, r?ne dokumenty urz?dowe oraz ?wi?teczne zaj?cia integracyjne.Poni?ej ma?a fotorelacja z obowi?zkowym selfie.

Poprawiony: czwartek, 10 grudnia 2015 12:45
 
1% podatku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 05 marca 2014 13:46

Wspom? Fundacj? Spe Salvi 1% podatku

KRS: 0000305214

Dzi?kujemy!!!!

Poprawiony: środa, 05 marca 2014 13:49
 
Dzie? rodzicielstwa zast?pczego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 11 czerwca 2015 11:11

Serdecznie zapraszamy na obchody Dnia Rodzicielstwa Zast?pczego

W niedziel? 14 czerwca na Rynku Ko?ciuszki odb?dzie si? happening na rzecz Rodzicielstwa Zast?pczego.

Atrakcje dla doros?ych i dzieci. W trakcie imprezy b?dzie okazja do bezp?atnej podr?y po Bia?ymstoku londy?skim autobusem.

Pocz?tek imprezy godz. 14.30.

Przedsi?wzi?cie organizowane jest w partnerstwie z Miejskim O?rodkiem Pomocy Rodzinie w Bia?ymstoku, wsp?finansowane przez Fundacj? Ernst & Young.

Wszystkich serdecznie zapraszamy!

Poprawiony: czwartek, 11 czerwca 2015 11:22
 
Lacrimosa - sprawozdanie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 27 kwietnia 2015 08:32

Dnia 12 kwietnia 2015r. w ko?ciele pw. ?w. Rocha odby? si? koncert "Lacrimosa" dedykowany Pami?ci Ofiar Katastrofy Smole?skiej, na ktrym wyst?pili: Jadwiga Rappe- alt, Urszula Bard?owska-sopran, Jzef Kotowicz-organista, Micha? Snarski-narrator.
Serdecznie dzi?kujemy wykonawcom za dostarczenie niezwyk?ych prze?y? artystycznych i duchowych. Wyrazy wdzi?czno?ci kierujemy pod adresem obecnych na tym koncercie w?adz samorz?dowych, przedstawicieli duchowie?stwa, rodzin Ofiar Katastrofy Smole?skiej. Publiczno?ci dzi?kujemy za przybycie i ?yczliwe przyj?cie.


 
Lacrimosa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 31 marca 2015 10:34

Fundacja Spe Salvi serdecznie zaprasza na "Lacrimosa" Koncert Pami?ci Ofiar Katastrofy Smole?skiej, ktry odb?dzie si? 12 kwietnia, w niedziel? o godz. 19.00, w ko?ciele pw. ?w. Rocha.

Wyst?pi ?wiatowej s?awy ?piewaczka Jadwiga Rappe - alt; m?oda bia?ostoczanka, sopranistka Urszula Bard?owska oraz znakomity organista Jzef Kotowicz.

Koncert wsp?finansowany jest ze ?rodkw bud?etu Miasta Bia?egostoku

 
Koncert 2TM2,3 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 31 marca 2015 10:31

Fundacja Spe Salvi oraz Duszpasterstwo Akademickie Bia?ystok zapraszaj? na akustyczny Koncert zespo?u 2Tm2,3, ktry odb?dzie si? 16 kwietnia 2015 roku o godz. 20.00 w hali Zespo?u Szk? Katolickich przy ul. Ko?cielnej 3.

Bilety w cenie 25 z?. do nabycia w Ksi?garni ?w. Jerzego w Bia?ymstoku, przy ul. Ko?cielnej 1.

 
Konferencja podsumowuj?ca projekt PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 12 września 2014 10:14

Szanowni Pa?stwo,

Fundacja SPE SALVI zaprasza na Podsumowuj?c? XVI Konferencj? Doradcz? "Otwrz si? na wolontariat" organizowan? w ramach projektu "Zobacz i otwrz si? na wolontariat". Konferencja odb?dzie si? w Supra?lu w dniach 25 i 26 wrze?nia. Do udzia?u zapraszamy przedstawicieli instytucji publicznych, pozarz?dowych i wolontariuszy zaanga?owanych w pomoc osobom wykluczonym i zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym.

Zapraszamy do zapoznania si? z programem i do udzia?u w tym wydarzeniu.


>>> Ramowy program konferencji <<<

>>> Formularz zg?oszeniowy <<<

Poprawiony: piątek, 12 września 2014 10:45
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 05 sierpnia 2014 06:21

Szanowi Pa?stwo!

Przekazujemy na Pa?stwa r?ce 6 numer Biuletynu "Otwrz si? na wolontariat" wydawanego w ramach projektu "Zobacz i otwrz si? na wolontariat" wsp?finansowanego ze ?rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

>>>>>Biuletyn do pobrania<<<<<

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 16 maja 2014 10:32

Szanowi Pa?stwo!

Przekazujemy na Pa?stwa r?ce 6 numer Biuletynu "Otwrz si? na wolontariat" wydawanego w ramach projektu "Zobacz i otwrz si? na wolontariat" wsp?finansowanego ze ?rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

>>>>>Biuletyn do pobrania<<<<<

 
Fundacja Spe Salvi poszukuje trenera PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 08 maja 2014 11:10

Dotyczy Projektu nr: WND-POKL.07.02.01-20-413/13 pt. M?ody cz?owieku - zmie? swoje cele i zrb karier?, wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, realizowanego na podstawie umowy nr UDA-POKL.07.02.01-20-413/13-00 z dnia 12.02.2014 r.

Bia?ystok, 08.05.2014 r.

OG?OSZENIE O POSZUKIWANIU TRENERA DO PROWADZENIA WARZTATW KREOWANIA W?ASNEGO WIZERUNKU

w ramach Projektu M?ody cz?owieku zmie? swoje cele i zrb karier?.

Fundacja SPE SALVI poszukuje trenera ch?tnego do przeprowadzenia warsztatw kreowania w?asnego wizerunku, prowadz?cego do pozytywnej zmiany w postrzeganiu siebie w otaczaj?cym ?rodowisku pracy i w?rd innych grup spo?ecznych, w ramach realizacji Projektu M?ody cz?owieku zmie? swoje cele i zrb karier? realizowanego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, Dzia?anie 7.2 Przeciwdzia?anie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spo?ecznej, Poddzia?enie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i spo?eczna osb zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym.

Celem og?oszenia jest nawi?zanie wsp?pracy ze specjalist? trenerem, ktry w sposb profesjonalny przeprowadzi warsztaty kreowania w?asnego wizerunku, prowadz?cego do pozytywnej zmiany w postrzeganiu siebie w otaczaj?cym ?rodowisku pracy i w?rd innych grup spo?ecznych, w wymiarze 8h (1 dzie?) dla 5 grup szkoleniowych, po 10 osb ka?da, organizowanych w ramach Projektu M?ody cz?owieku zmie? swoje cele i zrb karier? wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. Grup? docelow? projektu stanowi? osoby niezatrudnione, zagro?one wykluczeniem spo?ecznym z co najmniej jednego powodu wymienionego w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo?ecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z p?n. zm.),

I. MINIMALNE WYMAGANIA DLA KANDYDATW DO WSP?PRACY:

wykszta?cenie wy?sze adekwatne do tematyki warsztatw,
do?wiadczenie w prowadzeniu warsztatw i szkole? o podobnej tematyce,
obywatelstwo pa?stwa cz?onkowskiego UE,
zdolno?ci interpersonalne, sumienno??, rzetelno??, dobra organizacja czasu pracy, kreatywno??.

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

  • ?yciorys zawodowy (CV),
  • list motywacyjny wraz z informacj? na temat wysoko?ci oczekiwanego wynagrodzenia brutto za godzin? szkolenia,
  • kserokopie dokumentw potwierdzaj?cych wykszta?cenie,
  • kserokopie ?wiadectw pracy lub innych dokumentw potwierdzaj?cych wymagane do?wiadczenie,
  • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiej?tno?ciach.

III. TERMIN DO KTREGO NALE?Y SK?ADA? DOKUMENTY

Wymagane dokumenty nale?y sk?ada? osobi?cie do Biura Projektu (ul. Warszawska 50, 15-077 Bia?ystok, faxem (85874 21 82) lub na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

do dnia 23.05.2014r. do godziny 14.00.

Wszelkie zapytania nale?y kierowa? pisemnie na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , telefonicznie (85732 01 34) lub osobi?cie do Biura Projektu.

>>> Tre?? og?oszenie do pobrania w pdf <<<

Poprawiony: czwartek, 08 maja 2014 11:17
 
Plakat projektu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 10 lutego 2014 10:22

Poprawiony: poniedziałek, 10 lutego 2014 10:27
 
Zaproszenie do udzia?u w projekcie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 24 stycznia 2014 13:38

Fundacja Spe Salvi zaprasza do udzia?u w Projekcie M?ody cz?owieku zmie? swoje cele i zrb karier?

W ramach projektu:
Zapewniamy indywidualne wsparcie ka?demu uczestnikowi poprzez opiek? Asystentw kariery i indywidualne doradztwo zawodowe;
Organizujemy szkolenia zawodowe dopasowane do predyspozycji zawodowych uczestnika oraz warsztaty rozwoju umiej?tno?ci spo?ecznych;
Dajemy mo?liwo?? udzia?u w sta?ach zawodowych;
Zapewniamy stypendia uczestnikom Projektu;
Projekt skierowany jest do osb m?odych, niezatrudnionych, zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym w wieku 18 -30 lat;

W ramach projektu przewidziano nast?puj?ce kursy zawodowe:

- przedstawiciel handlowy,

- operator obrabiarki CNC,

- pomoc kuchenna,

- sekretarka.

>>>Formularz zg?oszeniowy do pobrania<<<

UDZIA? W PROJEKCIE JEST BEZP?ATNY!!!

Projekt wsp?finansowany jest przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Wi?cej informacji w biurze projektu przy ul. Warszawskiej 50 w Bia?ymstoku, tel. 85 7320134, kom: 666 016 796,

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.spesalvi.archibial.pl


Poprawiony: poniedziałek, 10 lutego 2014 12:42
 
Czwarty numer biuletynu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 22 stycznia 2014 14:05

Szanowi Pa?stwo!

Przekazujemy na Pa?stwa r?ce 4 numer Biuletynu "Otwrz si? na wolontariat" wydawanego w ramach projektu "Zobacz i otwrz si? na wolontariat" wsp?finansowanego ze ?rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

>>>>>Biuletyn do pobrania<<<<<

Poprawiony: czwartek, 30 stycznia 2014 10:51
 
Trzeci numer biuletynu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 27 listopada 2013 12:46

Szanowi Pa?stwo!

Przekazujemy na Pa?stwa r?ce 3 numer Biuletynu "Otwrz si? na wolontariat" wydawanego w ramach projektu "Zobacz i otwrz si? na wolontariat" wsp?finansowanego ze ?rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

>>>>>Biuletyn do pobrania<<<<<

 
Drugi numer biultetynu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 10 października 2013 12:55

Szanowi Pa?stwo!

Przekazujemy na Pa?stwa r?ce 2 numer Biuletynu "Otwrz si? na wolontariat" wydawanego w ramach projektu "Zobacz i otwrz si? na wolontariat" wsp?finansowanego ze ?rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

>>>>>Biuletyn do pobrania<<<<<

Poprawiony: piątek, 11 października 2013 10:09
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 27 września 2013 00:00

Szanowni Pa?stwo, zamieszczamy regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Konferencjach Doradczych w ramach projektu "Zobacz i otwrz si? na wolontariat". Serdecznie zapraszamy pracownikw i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji spo?ecznej do zapoznania si? z regulaminem i sk?adania formularzy rekrutacyjnych.

>>> Regulamin do pobrania <<<<

 
Zapytanie dotycz?ce kompleksowej organizacji konferencji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 09 września 2013 00:00

Fundacja "Spe Salvi" zwraca si? z uprzejm? pro?b? o odpowied? na zapytanie o wycen? realizacji us?ugi polegaj?cej na wynaj?ciu sali konferencyjnej i zapewnieniu cateringu dla uczestnikw IV Konferencji Doradczej "Otwrz si? na wolontariat" realizowanej w ramach projektu "Zobacz i otwrz si? na wolontariat" wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

IV Konferencja Doradcza b?dzie mia?a miejsce w ?om?y w dniu 26.09.2013 r.

Termin sk?adania ofert - 16.09.2013 do godz, 16:00

>>>> Tre?? zapytania i formularz oferty do pobrania <<<<

 
Pierwszy numer Biuletynu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 02 września 2013 12:51

Szanowi Pa?stwo!

Przekazujemy na Pa?stwa r?ce 1 numer Biuletynu "Otwrz si? na wolontariat" wydawanego w ramach projektu "Zobacz i otwrz si? na wolontariat" wsp?finansowanego ze ?rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

>>>>> Biuletyn do pobrania <<<<<<

Poprawiony: poniedziałek, 02 września 2013 12:56
 
Redaktor poszukiwany! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 20 czerwca 2013 12:50

W zwi?zku z realizacj? Projektu "Zobacz i otwrz si? na wolontariat" realizowanego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, Poddzia?enie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i spo?eczna osb zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym Fundacja SPE SALVI poszukuje Redaktora ch?tnego do wsp?pracy przy realizacji publikacji promuj?cych wolontariat, wydawanych w ramach Projektu. Zapraszamy do sk?adania ofert.


>>>> Kliknij tu aby otworzy? pe?ny tekst og?oszenia do pobrania <<<<

 
Podlaskie Centrum Wspierania Wolontariatu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 01 kwietnia 2013 00:00

W dniu dzisiejszym, tj. 1 kwietnia 2013 roku dzia?alno?? rozpocz??o Podlaskie Centrum Wspierania Wolontariatu (PCWW). Centrum powo?ane zosta?o w ramach realizacji projektu Zobacz i otwrz si? na wolontariat wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. PCWW funkcjonowa? b?dzie do ko?ca wrze?nia 2014 roku, w okresie dzia?alno?ci zesp? projektowy, w tym Specjalista ds. wolontariatu, zapraszaj? do kontaktu wszystkie instytucje pomocy i integracji spo?ecznej w wojewdztwie podlaskim, ich pracownikw i wolontariuszy zainteresowanych wsparciem w zakresie informacji, procedur, prawa, do?wiadcze? itp. dotycz?cych anga?owania wolontariuszy.

 
Og?oszenie o naborze na stanowisko Specjalisty ds. Wolontariatu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 11 marca 2013 13:09

W ramach realizacji projektu nr: WND-POKL.07.02.01-20-290/12 pt. Zobacz i otwrz si? na wolontariat, wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, Prezes Fundacji SPE SALVI wraz z zespo?em zarz?dzaj?cym zapraszaj? do sk?adania ofert na pe?nienie funkcji Specjalisty ds. wolontariatu.

>>>> Kliknij tu aby otworzy? pe?ny tekst og?oszenia do pobrania <<<<

>>>> Kliknij tu aby otworzy? regulamin rekrutacji do pobrania <<<<

Poprawiony: wtorek, 12 marca 2013 08:55
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 01 września 2012 00:00

Fundacja Spe Salvi realizuje od 01.09.2012r. projekt Zobacz i otwrz si? na wolontariat. Projekt jest wsp?finansowany ze ?rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego i potrwa do 30.09.2014r.. W ramach projektu:

1. W okresie IX 2012-V 2013 zrealizowany zostanie cykl filmw dokumentalnych Zrb co? dla siebie - pom? innym - zadanie zlecone, z?o?onego z 8 filmw dokumentalnych (po 25 minut), pokazuj?cych 8 r?nych bohaterw- wolontariuszy. Ka?dy film b?dzie oddzieln?, autentyczn? opowie?ci? o cz?. i instytucji, ktrzy prze?ywaj? inn? przygod? z wolontariatem. Ka?dy film uka?e inny kontekst spo?., inne uwarunkowania wolontariusza, inny charakter instytucji dla ktrej pracuje wolontariusz. W IX2012 odb?d? si? 3 spotkania gr. roboczej z?o?onej z przedst. Wnioskodawcy i Partnerw proj., ktra ustali obszary wykluczenia spo?., wolontariatu i instyt. ktre b?d? tematyk? odcinkw. W okresie X 2012-V 2013 zostanie nakr?conych 8 odc. cyklu. Aby najlepiej dotrze? do adresatw proj. i zainteresowa? ich ide? wolontariatu-filmy musz? by? zrealizowane w nowoczesny i dynamiczny sposb. Wolontariuszy filmowa? b?dzie m?oda, 3os. ekipa. Ca?y cykl zrealizowany zostanie metod? film w filmie -odbiorcy proj. zobacz? jak wygl?da praca i ?ycie wolontariusza, ale te? realizacj? filmu o nim od kuchni. Ka?dy film b?dzie realizowany w autentycznych miejscach-na wsi, w mie?cie, domach prywatnych, szpitalach, szko?ach, w ?wi?tyniach, na ulicach-wsz?dzie tam, gdzie toczy si? ?ycie wolontariuszy. Ich do?wiadczenia poka?? nowoczesne podej?cie do wolontariatu-czyli ?e jest to bezcenna pomoc i wsparcie dla instytucji pomocowych i integracji spo?., ich pracownikw oraz osb ktrym pomagaj? ale rwnie? nieocenione do?wiadczenie dla wolontariuszy. Atrakcyjna forma realizacji filmw- szeroki wachlarz w?tkw, du?a liczba r?norodnych bohaterw, twrcze podej?cie oraz specjalne efekty monta?owe i dynamiczna muzyka sprawi?, ?e b?dzie on bardzo ciekawy i spe?ni swoj? rol? jak? jest ukazanie gr.doc. proj. prawdziwego, ludzkiego oblicza wolontariatu, u?wiadomienie wielorakich korzy?ci z niego p?yn?cych oraz, ?e jest to w zasi?gu ka?dej instytucji. Pokazanie prawdziwych do?wiadcze? jest znacznie bardziej efektywne ni? t?umaczenie czy przekonywanie, na zasadzie zobacz na w?asne oczy i przekonaj si? jakie to wa?ne.

2. Od VI2013 do IX2014 planowana jest organizacja 15 (1dniowych) konferencji promuj?cych ide? wolontariatu na rzecz osb wykluczonych lub zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym oraz wspieraj?cych w zakresie wiedzy, inf. procedur zwi?zanych z zaanga?owaniem wolontariuszy. Miejsce: Bia?ystok (8 konf.), Supra?l, Augustw, Siemiatycze, ?om?a (po 2 konf.). W ka?dej konf. udzia? we?mie 50 os.: 30 pracownikw publicznych instytucji pomocowych (OPS i inne) z terenu woj. podlaskiego.

3. Przez 16m-cy, w ktrych odbywa? si? b?d? konferencje wydawany b?dzie 2 miesi?cznik kolorowy 12str. biuletyn formatu A5, w ktrym prezentowane b?d? tre?ci nt promocji wolontariatu w zakresie osb wykluczonych i zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym Poruszane zagadnienia b?d? dot. m.in.: do?wiadczenia z realizacji filmw, prezentacji dobrych praktyk, podsumowania dyskusji z konferencji, aspektw prawnych wolontariatu, procedur, korzy?ci, warto?ci i barier.

4. Od IV.2013 do ko?ca realizacji projektu (3dni w tyg.)Dzia?a?o b?dzie Podlaskie Centrum Wspierania Wolontariatu (PCWW). Dzia?alno?? PCWW polega?a b?dzie na udzielaniu wsparcia grupie docelowej instytucji w zakresie informacji, procedur, prawa, do?wiadcze? itp. dotycz?cych anga?owania wolontariuszy. W PCWW zatrudniony zostanie specjalista ds. wolontariatu. Rol? PCWW b?dzie rwnie? nawi?zywanie i utrzymywanie kontaktw z inst. pomocowymi, przekonywanie ich do idei wolontariatu, pomoc w zakresie pe?nego procesu anga?owania wolontariuszy (pocz?wszy od dzia?a? promocyjnych poprzez procedury prawne, sko?czywszy na wyszukiwaniu wolontariuszy).

 
Zapytanie ofertowe PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 19 września 2012 13:11

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotycz?ce us?ugi zrealizowania cyklu filmw dokumentalnych 8 odcinkw w ramach projektu Zobacz i otwrz si? na wolontariat.

Zapraszamy Pa?stwa do sk?adania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotycz?ce zrealizowania cyklu filmw dokumentalnych - 8 odcinkw w ramach projektu "Zobacz i otwrz si? na wolontariat" wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, realizowanego przez Fundacj? "SPE SALVI". Tre?? zapytania ofertowego wraz z za??cznikami do pobrania poni?ej. Termin sk?adania ofert do 04.10.2012 r. do godz. 16.00.

Pobierz pe?n? tre?? zapytania

Pobierz pe?n? dokumentacj? ofertow?

Poprawiony: środa, 19 września 2012 13:24
 
Fundacja w telewizji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 05 stycznia 2011 00:00

Dnia 19 grudnia 2010r. Prezes Fundacji "Spe Salvi" Ks. Andrzej Proniewski oraz Katarzyna Kakowska wzi?li udzia? w programie "Pod Twoj? Obron?", emitowanym przez bia?ostocki o?rodek regionalny TVP. W programie zaprezentowana zosta?a dzia?alno?? Fundacji w szczeglno?ci na polu streetworkingu oraz prowadzenie Poradni Psychologiczno - Prawnej.

Link do nagrania z programu

Poprawiony: środa, 09 lutego 2011 12:24
 
Rusza nowy projekt - Centrum Aktywizacji Społeczno-Zawodowej! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 21 grudnia 2010 10:01

Od 1.09.2016 do 31.12.2016 dzięki współfinansowaniu przez Miasto Białystok działa u nas

 

Centrum Aktywizacji Społeczno-Zawodowej

 

W jego ramach odbywają się liczne warsztaty ukierunkowane na rozwój osobisty i społeczny. Ponadto zainteresowani mają możliwość rozmowy z pracownikiem socjalnym, doradcą zawdowym oraz wsparcie od mobilnego animatora pracy. Zainteresowanych zapraszamy od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do godz. 13.00 do biura fundacji przy ul. Warszawskiej 50.

Poprawiony: poniedziałek, 26 września 2016 09:04